UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

RESTRUKTURYZACJE

 

W sytuacjach kiedy przedsiębiorstwo boryka się z problemami finansowymi w celu uchronienia się przed odpowiedzialnością cywilną lub karną Kancelaria oferuje swe usługi w zakresie sporządzenia wniosku wraz z kompletną dokumentacją do właściwego Sądu Gospodarczego o wszczęcie postępowania naprawczego w stosunku do przedsiębiorstwa bądź ogłoszenia upadłości.

Jeżeli twoja firma przez dłuższy czas nie spłaca zobowiązań, możesz przeprowadzić restrukturyzację – zawrzeć porozumienie z wierzycielami. Jednak w przypadku niewypłacalności masz obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Sprawdź, który tryb spłaty długów jest dla ciebie najlepszy.

Postępowanie restrukturyzacyjne jest przeznaczone dla przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością lub niewypłacalnych, którzy chcą uniknąć ogłoszenia upadłości. Restrukturyzacja umożliwia zawarcie układu z wierzycielami i dalsze prowadzenie działalności.

Postępowanie restrukturyzacyjne jest prowadzone, żeby uniknąć ogłoszenia upadłości dłużnika. Zawierając układ z wierzycielami, dłużnik ma możliwość dokonania restrukturyzacji. Postępowanie sanacyjne, które jest jednym z rodzajów postępowania restrukturyzacyjnego, przy jednoczesnym zabezpieczeniu praw wierzycieli, umożliwia również działania zmierzające do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika, na przykład poprzez redukcję zatrudnienia, rezygnację z nierentownych przedsięwzięć. Postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością.

Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli nie reguluje wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.
Dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Z kolei dłużnik zagrożony niewypłacalnością to dłużnik, którego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny.

Na czym polega układ restrukturyzacyjny

Układ wiąże wierzycieli, których wierzytelności według ustawy są nim objęte, chociażby nie zostały umieszczone w spisie wierzytelności. To znaczy, że co do zasady układ obejmuje wierzytelności powstałe przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

Pamiętaj! Układ nie wiąże wierzycieli, których dłużnik nie ujawnił i którzy nie byli uczestnikami postępowania.

Kiedy trzeba ogłosić upadłość – przesłanki upadłości

Sąd ogłasza upadłość w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Niewypłacalność dłużnika występuje, kiedy nie reguluje on wymagalnych zobowiązań pieniężnych (opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące).

Dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości

Jeżeli jesteś zadłużonym przedsiębiorcą, masz obowiązek najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia, w którym wystąpiła przesłanka do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o jej ogłoszenie.

W przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną obowiązek zachowania 30-dniowego terminu spoczywa na osobach, które mają prawo prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania (również w przypadku reprezentacji łącznej), na przykład na członkach zarządu.

Kto może ogłosić upadłość:

  • osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej – jest to tak zwana upadłość konsumencka

Ważne! Nie może ogłosić upadłości osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rolne, która nie prowadzi innej działalności gospodarczej lub zawodowej.

  • osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG
  • osoba prawna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, na przykład spółki kapitałowe, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia
  • jednostka organizacyjna, której ustawa nadaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, na przykład wspólnota mieszkaniowa, spółka kapitałowa w organizacji
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna nieprowadząca działalności gospodarczej
  • spółki osobowe: jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne
  • wspólnicy osobowych spółek handlowych, ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem (w przypadku spółek: komandytowej i komandytowo-akcyjnej – komplementariusz – osoba mająca obowiązek prowadzić sprawy spółki)
  • wspólnicy spółki partnerskiej.

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU PRZEZ NASZ:  FORMULARZ KONTAKTOWY