POŻYCZKA "ROZWÓJ ŚLĄSKA"

POŻYCZKOBIORCA:


Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność lub realizujące przedsięwzięcia rozwojowe na terenie woj. śląskiego. W przypadku gdy nie można wyraźnie ustalić, że wydatkowane środki z pożyczki obejmują przedsięwzięcie zlokalizowane w woj. śląskim decyduje siedziba i główne miejsce prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.


PRODUKTY I KWOTY POŻYCZEK:


1. Pożyczka rozwojowa: kwota od 50.000 zł do 1.000.000 zł,
2. Pożyczka obrotowa: kwota od 50.000 do 200.000 zł,
3. Pożyczka inwestycyjno-obrotowa: kwota od 50.000 zł do 1.000.000 zł.

Uwaga: finansowanie do 100% brutto całkowitych nakładów związanych z realizowanym przedsięwzięciem.


PRZEZNACZENIE FINANSOWANIA:

1. Pożyczka rozwojowa: przeznaczona na finansowanie inwestycji w rzeczowe środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z rozszerzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, w tym: - na budowę, rozbudowę, remont budynków, lokali lub budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, - zakup maszyn i urządzeń oraz środków transportu (z wyłączeniem środków transportu do przewozu towarów), - zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, - inne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym.
2. Pożyczka obrotowa: przeznaczona na finansowanie zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, w tym: wydatki obejmujące zakup surowców, materiałów lub towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a wynikające z rozszerzenia oferty przedsiębiorstwa (np. nowe produkty czy usługi) lub z realizacji nowych inwestycji (np. zwiększenie mocy produkcyjnych, uruchomienie nowych punktów/kanałów sprzedaży) lub z potrzeby wzmocnienia podstawowej działalności przedsiębiorstwa.
3. Pożyczka inwestycyjno-obrotowa: przeznaczona na finansowanie inwestycji w rzeczowe środki trwałe oraz do 20% kwoty pożyczki na finansowanie zapotrzebowanie na kapitał obrotowy obejmujące zakup surowców, materiałów lub towarów, powiązany z działalności inwestycyjną i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa.

OKRES FINANSOWANIA:

1. Pożyczka rozwojowa: od 12 do 84 miesięcy, w tym możliwość udzielania karencji na spłatę kapitału do 6 miesięcy.
2. Pożyczka obrotowa: od 12 do 36 miesięcy, w tym możliwość udzielania karencji na spłatę kapitału do 3 miesięcy.
3. Pożyczka inwestycyjno-obrotowa: od 12 do 84 miesięcy, w tym możliwość udzielania karencji na spłatę kapitału do 6 miesięcy.

KOSZTY FINANSOWANIA:

1. oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi: 1,6% w skali roku,
2. prowizja od udzielenia pożyczki w wysokości 0,6% od kwoty udzielonej pożyczki,
3. inne prowizje i opłaty zgodnie z tabelą opłat i prowizji.

OGRANICZENIA W FINANSOWANIU:

1. finansowanie zakupu nieruchomości (gruntów niezabudowanych i zabudowanych) w ramach finansowanej
inwestycji możliwe jest do wysokości 10 % środków pożyczki,
2. środki pożyczki nie mogą nakładać się finansowaniem z innych funduszy, programów, środków i instrumentów
Unii Europejskiej,
3. jeżeli z powodu udzielenia pożyczki nastąpiłoby przekroczenie limitu pomocy de minimis dla przedsiębiorcy,
4. finansowanie zakupu samochodów osobowych możliwe jest w kwocie pożyczki do 100.000 zł i powinno być
bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością przedsiębiorstwa.

WYKLUCZENIA Z FINANSOWANIA:

1. refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych przed podpisaniem umowy o pożyczkę,
2. finansowanie i refinansowanie pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,
3. dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych,
4. finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z celem inwestycji,
5. finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników,
6. finansowanie inwestycji kapitałowych, udziałów , akcji, papierów wartościowych itp.,
7. finansowanie działalności bieżącej firmy (wynagrodzenia, czynsz, opłaty eksploatacyjne i.in.);
8. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez
producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, treści pornograficznych, w
zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, w zakresie gier losowych, zakładów
wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, środków odurzających, substancji
psychotropowych lub prekursorów,
9. finansowanie przedsięwzięć wpływających negatywnie na środowisko naturalne,
10. finansowanie działalności deweloperskiej oraz rentierskiej (inwestycje związane z wynajmem, z wyłączeniem
usług hotelarskich).

ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI:

weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:
1. poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
2. przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, w
szczególności będących przedmiotem inwestycji,
3. hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
W przypadku pożyczek do 60.000 zł preferowane zabezpieczenie w formie poręczenia dwóch osób fizycznych.

INNE WARUNKI:

1. wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie: do 180 dni dla Pożyczki
rozwojowej i Inwestycyjno-obrotowej oraz do 90 dni dla Pożyczki obrotowej, od jej całkowitego uruchomienia.
Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura
lub dokument równoważny,
2. pożyczkobiorcy wnioskujący o pożyczkę w kwocie nie wyższej niż 150.000 zł nie muszą sporządzać prognozy
finansowej, o ile spełniają łącznie poniższe kryteria:
- prowadzenie ciągłej działalności operacyjnej co najmniej 18 miesięcy,
- brak ujemnych funduszy własnych (dla firm prowadzących pełną księgowość) na dzień złożenia wniosku oraz
dla firm prowadzących uproszczone ewidencje księgowe - suma wszystkich zobowiązań nie może być wyższa
od majątku przedsiębiorstwa,
- posiadanie nadwyżki finansowej umożliwiającej obsługę zobowiązań przedsiębiorstwa.