Sankcja kredytu darmowego

Sankcja kredytu darmowego, zwana skrótowo SKD, to środek prawny, który przysługuje kredytobiorcom-konsumentom na mocy ustawy o kredycie konsumenckim. Ma zastosowanie w przypadku stwierdzenia i udowodnienia naruszenia przez kredytodawcę praw konsumenta w związku z zawartą umową pożyczkową lub kredytową.

Na mocy SKD konsument zyskuje prawo do tzw. darmowego kredytu. W praktyce oznacza to, że ma on możliwość zwrócenia zaciągniętego kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Kredytobiorca zostaje więc zwolniony z obowiązku uiszczenia odsetek czy prowizji przysługujących bankowi. Jest on zobowiązany do zwrócenia wyłącznie pożyczonego kapitału w równych ratach w okresie trwania  umowy kredytu/pożyczki.

Kto i w jakich sytuacjach może skorzystać z darmowego kredytu?

Darmowy kredyt przysługuje wyłącznie konsumentom, tzn. zgodnie z brzmieniem art. 22(1) Kodeksu cywilnego osobom fizycznym dokonującym z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. A contrario, SKD nie może być nałożona na kredytodawcę w przypadku, gdy drugą stroną umowy jest osoba prowadząca działalność gospodarczą, jeżeli umowa była z nią bezpośrednio związana.

Oprócz powyższej przesłanki podmiotowej niezbędne jest wystąpienie także kilku przesłanek przedmiotowych. Przede wszystkim musi dojść do naruszenia przed kredytodawcę obowiązków wynikających z  ustawy o kredycie konsumenckim. Warto mieć na uwadze, że katalog potencjalnych naruszeń jest bardzo szeroki. Obejmuje m.in.:

  • zawarcie umowy w niedozwolonej formie (np. ustnie),
  • nieuwzględnienie w treści umowy obligatoryjnych elementów (np. czasu obowiązywania, skutków braku płatności),
  • nieudzielenie kredytobiorcy przed zawarciem umowy niezbędnych wyjaśnień, określonych art. 11 ustawy o kredycie konsumenckim,
  • sformułowanie umowy w sposób niejednoznaczny lub niezrozumiały.

Co istotne, kwota kredytu nie może przekraczać 255 550 złotych. SKD dotyczy oczywiście jedynie zobowiązań zaciągniętych na cele prywatne - konsumenckie, w tym np. kredytów samochodowych czy gotówkowych, pożyczek na cele np. związane z remontem domu/mieszkania, zakupem wyposażenia domu itp.. W odniesieniu do kredytów mieszkaniowych warunkiem jest zawarcie umowy pomiędzy 18.12.2011 r. a 22.07.2017 r. tj. pomiędzy wejściem w życie Ustawy o kredycie konsumenckim, a wejściem w życie Ustawy o kredycie hipotecznym, a wysokość kredytu nie mogła przekroczyć kwoty 255.550,00 zł.

Ostatnim, ale równie ważnym elementem jest przesłanka temporalna. Umowa o kredyt konsumencki musiała zostać podpisana z bankiem lub firmą pożyczkową po 18 grudnia 2011 roku, zaś zgłoszenie roszczenia może nastąpić najpóźniej 1 rok od momentu wykonania i rozliczenia umowy czyli całkowitej spłaty kredytu. Po tym okresie następuje przedawnienie.

Jak skorzystać z SKD i dlaczego warto?

Konsument, który chce skorzystać ze swojego prawa do sankcji kredytu darmowego, musi złożyć pisemne oświadczenie kierowane do kredytodawcy lub pożyczkodawcy. W jego treści należy wykazać, że podmiot ten celowo działał na szkodę konsumenta. Formalno-prawne zgłoszenie swojego roszczenia nie gwarantuje jednak jego uwzględnienia, gdyż można spotkać się z odmową. W takiej sytuacji nie pozostaje nic innego, jak skierowanie sprawy na drogę sądową.

Sankcja kredytu darmowego to instrument prawny, którego celem jest wymuszenie na kredytodawcach przestrzegania przepisów ustawy o kredycie konsumenckim, a tym samym – zabezpieczenie interesów konsumentów. Jeżeli więc podejrzewasz, że Twoje prawa zostały naruszone, skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci w przeanalizowaniu Twojej sytuacji oraz podjęciu dalszych kroków.

Roszczenie konsumenta wynikające z Sankcji Kredytu Darmowego wynika wprost z Ustawy o Kredycie Konsumenckim z dnia 12.05.2011r, która stanowi implementację dyrektywy 2008/48/WE.

Artykuł 23 – „Sankcje”

Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące sankcji mających zastosowanie w przypadku naruszenia przepisów krajowych przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą i podejmują wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia stosowania tych sankcji. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalnej odstraszające.

Realizując powyższy art. dyrektywy Polski ustawodawca pozostał przy dotychczasowej instytucji kredytu darmowego, przy czym poszerzył katalog naruszeń kredytodawcy stanowiących jedną z przesłanek do zastosowania sankcji kredytu darmowego. Polega ona na pozbawieniu kredytodawcy przewidzianego zysku, z wyłączeniem jedynie kosztów zabezpieczenia umowy.

Jako kredytobiorca i konsument masz prawo wiedzieć czy Twoja umowa kredytowa została prawidłowo sporządzona. Jak widać Banki, poza kilkoma wyjątkami, nie zawsze stosują się do przepisów obowiązującego prawa, dlatego warto poddać analizie zapisy umów kredytowych, ponieważ Ustawodawca i przepisy prawa stoją po stronie konsumenta. Jeżeli nie znasz się na przepisach regulujących te kwestie, warto skontaktować się z wyspecjalizowaną w tych sprawach Kancelarią, która oferuje pomoc w takich sprawach.

Po przeprowadzeniu analizy podpisanej umowy, prawnicy z kancelarii wskażą naruszenia prawa i przeprowadzą przez cały proces związany wystąpieniem wobec Banku lub innej Instytucji rynku finansowego o roszczenia wynikające z zastosowania sankcji kredytu darmowego SKD. Powierzenie swojej sprawy sprawdzonej, rzetelnej, sumiennej, wiarygodnej i transparentnej Kancelarii jest jedną z najważniejszych czynności przy podejmowaniu decyzji w zakresie dochodzenia swoich praw z Sankcji Kredytu Darmowego.