Kiedy można skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

W polskim prawie istnieją różne sankcje prawne dla przedsiębiorców, którzy nie przestrzegają prawa konsumentów. Jedną z takich sankcji jest tzw. sankcja kredytu darmowego. Przeczytaj artykuł i dowiedz się o niej więcej.

Czym jest sankcja kredytu darmowego (SKD)?

Sankcja kredytu darmowego może zostać nałożona na kredytodawcę w przypadku naruszenia przez niego praw konsumenta wynikających z umowy o kredycie konsumenckim. Według sankcji kredytu darmowego, gdy kredytodawca naruszy prawa konsumenta, ten ma prawo do złożenia pisemnego oświadczenia i zwrócenia całego kredytu bez odsetek i innych kosztów w terminie i w sposób określony w umowie.

Obecnie ta sankcja jest uregulowana w art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim, a jej zmiana to wynik wdrożenia do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE dotyczącej umów o kredytach konsumenckich. Dzięki temu naruszenie praw konsumenta przez kredytodawcę nie pozostanie bez odpowiedzi i będzie traktowane w sposób adekwatny i sprawiedliwy.

Kto i kiedy może zdecydować się na sankcję kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego to rozwiązanie, z którego korzystać mogą klienci banków, którzy brali kredyt na cele prywatne w wysokości nieprzekraczającej 255 550 zł. W zgodzie z art. 22 (1) k.c. za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Oznacza to, że sankcja kredytu darmowego jest skierowana jedynie do osób prywatnych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Jest to więc dobry sposób na odciążenie swojego budżetu, zwłaszcza jeśli posiada się już spłacony kredyt lub aktywny i płaci się raty regularnie od co najmniej roku. SKD obejmuje różnego typu kredyty, np. gotówkowe, samochodowe, ale również pożyczki i kredyty hipoteczne do kwoty 255.550 zł, które zostały zawarte pomiędzy 28.12.2011 r. a 22.07.2017 r., tj. od dnia wejścia w życie ustawy o kredycie konsumencki, a dniem wejścia w życie ustawy o kredycie hipotecznym.

Korzyści wynikające z zastosowania Sankcji Kredytu Darmowego (SKD)

SKD przynosi wiele korzyści dla konsumentów. Najistotniejszą z nich jest zwrot odsetek oraz innych kosztów poniesionych przez kredytobiorcę przy zawieraniu umowy kredytowej, w tym prowizji, co jest wynikiem zastosowania w umowach kredytowych zapisów i reguł sprzecznych z przepisami Ustawy o kredycie konsumenckim, skutkującymi  niewłaściwym poinformowaniem konsumenta i obciążaniem go dodatkowymi kosztami. Kredytobiorca, w takim przypadku, ma obowiązek zwrócenia kredytodawcy pożyczonego kapitału jedynie w ratach kapitałowych bez odsetek, w terminach spłaty wg uzgodnionego, przy podpisywaniu umowy kredytowej, harmonogramu.

SKD: Dlaczego warto skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii?

Jako kredytobiorca i konsument masz prawo wiedzieć, czy Twoja umowa kredytowa została prawidłowo sporządzona. Jak widać Banki, poza kilkoma wyjątkami, nie zawsze stosują się do przepisów obowiązującego prawa, dlatego warto poddać analizie zapisy umów kredytowych, ponieważ Ustawodawca i przepisy prawa stoją po stronie konsumenta. Jeżeli nie znasz się na przepisach regulujących te kwestie, warto skontaktować się z wyspecjalizowaną w tych sprawach Kancelarią, która oferuje pomoc w takich sprawach. Po przeprowadzeniu analizy podpisanej umowy, prawnicy z kancelarii wskażą naruszenia prawa i przeprowadzą przez cały proces związany wystąpieniem wobec Banku lub innej Instytucji rynku finansowego o roszczenia wynikające z zastosowania sankcji kredytu darmowego SKD. Powierzenie swojej sprawy sprawdzonej, rzetelnej, sumiennej, wiarygodnej i transparentnej Kancelarii jest jedną z najważniejszych czynności przy podejmowaniu decyzji w zakresie dochodzenia swoich praw z Sankcji Kredytu Darmowego.